Algemene Voorwaarden Kampen - Nova-fun

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nova-fun VZW

Inschrijven.

 • Deelnemers kunnen via de website van Nova-fun (www.nova-fun.be) online één of meerdere kampen aankopen.
 • Wisselen naar een ander kamp is enkel mogelijk mits goedkeuring van Nova-fun VZW.
 • Inschrijvingen en alle daaropvolgende correspondentie gebeuren in het Nederlands.
 • Na inschrijving ontvangt u van ons een document betreffende gegevensbescherming (GDPR) en medische fiche. Deze dienen zo spoedig mogelijk ingevuld en terug gestuurd te worden.
 • Wanneer een kamp volzet is kan er per mail ingetekend worden op een reservelijst.
 • De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het databestand van Nova-fun VZW en worden een jaar bewaard. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden. Wij gebruiken enkel uw gegevens om u te contacteren in functie van de organisatie van de kampen en mededelingen tot organisatie van andere kampen.

Deelnameprijs.

 • De basisdeelnameprijzen vermeld op de website zijn steeds volledig.
 • De deelnameprijs voor de kampen omvat telkens:
 • Permanente begeleiding door gediplomeerde begeleiders
 • Gebruik van infrastructuur en materiaal
 • Verzekering tegen lichamelijke ongevallen
 • In de deelnameprijs is geen lunch meegeteld. Deelnemers nemen zelf hun lunchpakket mee.

Annuleringen.

Door de ouders/voogd

Elke annulering, omwille van welke reden ook, dient schriftelijk te gebeuren (Post/mail) aan:

Nova-fun vzw

Hans Van Bragt

Schansstraat 48

3582 Koersel

info@nova-fun.be

De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het e-mail bericht.

  Annulatie voor het kamp

· Bij annulering tot 35 dagen vóór het kamp, betaalt u 15 euro administratiekosten. Het gestorte bedrag wordt volledig teruggestort met uitzondering van deze 15 euro administratiekosten.

· Bij annulering van 25 tot en met 35 dagen vóór het kamp, 60% van het deelnamegeld wordt terugbetaald. (- 15 administratiekosten)

· Bij annulering van 10 tot en met 25 dagen vóór het kamp, 40% van het deelnamegeld wordt terugbetaald. (- 15 administratiekosten)

· Bij annulering vanaf 10 dagen vóór het kamp, 25% van het deelnamegeld wordt terugbetaald. (- 15 administratiekosten)

· Bij annulering vóór het kamp MET doktersbriefje: Het deelnamegeld wordt terug betaald – 15 euro administratiekosten.

Korting verkregen bij de aankoop van de kampen kunnen niet terugbetaald worden.

Annulatie tijdens het kamp

· Bij annulatie tijdens het kamp en enkel bij vertoon van een doktersattest wordt er een compensatie van de verloren kampdagen toegekend en teruggestort op basis van onderstaande berekening.

Onderbreking op de 1ste dag: 70% van het deelnamegeld (- 15 administratiekosten)

Onderbreking op de 2de dag: 50% van het deelnamegeld (- 15 administratiekosten)

Onderbreking op de 3de dag: 30% van het deelnamegeld (- 15 administratiekosten)

Onderbreking op de 4de dag: 20% van het deelnamegeld (- 15 administratiekosten)

Onderbreking op de 5de dag:  geen compensatie mogelijk.

! Voor kampen van minder dan vijf dagen worden de percentages geteld vanaf de laatste dag. VB 1ste dag bij kamp van 4dagen = 50%,  1ste dag bij kamp van 3 dagen = 30%)  

· De deelnemer die niet komt opdagen, geen annuleringsverzoek heeft ingediend moet de volledige deelnameprijs betalen en krijgt bijgevolg niets teruggestort.

 Annuleringen door Nova-fun vzw.

Nova-fun vzw heeft het recht tot annulering zonder schadeloosstelling wanneer een kamp niet kan doorgaan bij gebrek aan een voldoende aantal deelnemers of indien er voldoende ernstige elementen zijn die een normaal verloop voor het georganiseerde vakantie-initiatief in het gedrang kunnen brengen.

Indien mogelijk, bieden wij u de kans om in te schrijven voor een ander kamp. Indien u daar niet mee akkoord gaat, zullen wij u het volledige inschrijvingsgeld terug betalen.

Beeldmateriaal.

Nova-fun VZW maakt tijdens de kampen fotos en/of video-opnames van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, facebookpagina, de brochure en andere publicitaire doeleinden van Nova-fun VZW. Gelieve het document dat u ontvangt na inschrijven correct in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar Nova-fun VZW.  Uiteraard zullen we deze keuzes respecteren.

Medische gegevens.

Na inschrijven krijgt u ook een formulier voor medische gegevens van de deelnemer.  Gelieve  ook dit document volledig en correct in te vullen. Nova-fun vzw respecteert het medisch geheim en gaat discreet met deze gegevens om. De gegevens van uw kind zijn onderhevig op de wet van de privacy en zullen uitsluitend gebruikt worden voor communicatieve doeleinden.

Indien er tijdens het kamp toch wordt vastgesteld dat bepaalde gegevens ontbreken en/of niet correct werden ingevuld, behoudt Nova-fun vzw zich, zonder hiervoor verantwoording verschuldigd te zijn, het recht voor de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het kamp. Het betaalde inschrijvingsgeld blijft in dat geval Nova-fun vzw toekomen als schadevergoeding. Tevens is Nova-fun vzw niet verantwoordelijk voor medische fouten gemaakt, ten gevolge van verkeerde of ontbrekende informatie op het medisch attest.

Begeleiding

Voor de begeleiding van al onze kampen doen wij een beroep op ervaren en gediplomeerde medewerkers (m/v)

Een kampverantwoordelijke draagt steeds de uiteindelijke verantwoordelijkheid ter plaatse. Hij/zij zal dan ook, indien nodig, de gepaste maatregelen treffen in het belang van de deelnemers.

Reglement kampen

Waardevolle spullen zoals fototoestellen, iPod, GSM,laat je best thuis. Nova-fun vzw draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan eigen goederen. Wie iets stuk maakt van de verblijfplaats of de organisatie, wordt gehouden de schade te vergoeden.

Uitsluiting

Nova-fun vzw behoudt zich het recht voor om deelnemers die de groepsgeest verstoren of zich schuldig maken aan verboden praktijken te schrappen van deelname aan alle verdere kampen.

Klachten

Ondanks alle inspanningen en goede zorgen van Nova-fun vzw om de meest geslaagde kampen te bieden, is het steeds mogelijk dat een deelnemer meent een gegronde klacht te hebben.

Deze klacht en/of eventueel verzoek om terugbetaling van een niet verkregen dienst, dient schriftelijk te worden bezorgd aan Nova-fun vzw met bijvoeging van de nodige bewijsstukken, ten laatste 25 dagen na het einde van het kamp in kwestie.

Inlichtingen

Nova-fun vzw

Hans Van Bragt

Schansstraat 48

3582 Koersel

info@Nova-fun.be

0465 02 13 32