Privacyverklaring - Nova-fun

Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

Nova-fun VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.nova-fun.be 

Schansstraat 48

3582 Koersel

+32498152992

Hans Van Bragt is de functionaris gegevensbescherming van Nova-fun VZW

Hij is te bereiken via  hans@nova-fun.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nova-Fun vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens

zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam deelnemers kampen.
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers contactpersonen
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Nova Fun VZW verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid d.mv. het medische info via inschrijvingsformulier
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders danook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameldworden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hans@nova-fun.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nova-fun VZW verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promoties
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Nova-kampen en Nova-fun analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
 • het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Nova-kampen en Nova-fun verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nova-fun VZW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nova-fun VZW) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nova-fun VZW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 3 jaar als bewaartermijn voor de verstrekte persoonsgegevens. Het bewaartermijn gaat in op het moment dat de laatste deelname aan een activiteit van Nova-fun VZW heeft plaatsgevonden. Of de laatste huur van materialen van Nova-fun heeft plaats gevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nova-fun VZW verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Nova-fun:

 • Baloise Insurance: verzekeringen.
 • Google analytics: PRIVACY & DPA
 • Social Media | Promotionele doeleinden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nova-fun VZW gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nova-fun VZW en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hans@nova-fun.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen vier weken, op jouw verzoek .

Nova-fun VZW wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor debescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). Meer informatie kan u vinden via de volgende link:

https://www.privacycommission.be/nl/klacht-en-beroep

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nova-fun VZW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hans@nova-fun.be